Vrijwilligers

Stichting tante Joy werkt met een vaste groep vrijwilligers voor de logeer weekenden. Aanspreek titel voor de kinderen is tante. Zij zijn in bezit  van een VOG, werken volgens een gedragscode en zijn verzekerd. Per dag in het weekend zijn er gemiddeld 3 tantes aanwezig.

Momenteel zijn wij niet opzoek naar vrijwilligers die bij tante Joy meewerken in de logeer weekenden. Echter heb je een sponsoractie idee neem dan gerust contact met ons op. Heb je een idee voor de bewustwordingscampagne dan ben je van harte welkom om met ons van gedachte te wisselen. 

Gedragscode

Deze bestaat uit regels die bijdragen aan een open, veilige en transparante omgeving voor kinderen en vrijwilligers. Er staat ook in wat wij verstaan onder seksueel grensoverschrijdend gedrag en welk sanctiebeleid onze organisatie hierop voert. Ouders die hun kinderen bij ons laten logeren, worden tijdens het kennismakingsgesprek op de gedragscode geattendeerd.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Omdat we met een kwetsbare doelgroep werken, namelijk kinderen, willen we geen enkel risico nemen. We vinden hun veiligheid een serieuze zaak. Daarom werken we alleen met vrijwilligers die een VOG kunnen tonen en met een vast team.

Als je meer wilt weten over onze gedragscode dan kun je hieronder verder lezen.

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan:

 • ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal,
 • non-verbaal, of fysiek gedrag waarbij tevens sprake is van een van de volgende punten:
 • onderwerping aan dergelijk gedrag wordt hetzij expliciet hetzij impliciet gehanteerd als voorwaarde voor de tewerkstelling van een persoon
 • onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door een persoon, wordt gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van deze persoon raken
 • dergelijk gedrag heeft het doel de werkprestaties van een persoon aan te tasten en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving te creëren, dan wel heeft tot gevolg dat de werkprestaties van een persoon worden aangetast en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving wordt gecreëerd.

Onder agressie wordt verstaan:

 • voorvallen waarbij een medewerker psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de arbeid. Hieronder valt ook pesten.

Onder discriminatie wordt verstaan:

 • Elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijke leven, wordt teniet gedaan of aangetast. Voor de begrippen werkgever, medewerker, cliënt, bestuur en andere begrippen die voor deze gedragscode van belang zijn wordt uitgegaan van de definities in de CAO – kinderopvang.

Doel en algemeen uitgangspunt

 • Seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap worden door steunstichting vrienden van tante Joy als vormen van ongewenst gedrag opgevat.
 • Steunstichting vrienden van tante Joy voorkomt en bestrijdt deze vormen van ongewenst gedrag in het dagelijks handelen en bij het ontwikkelen van beleid.
 • De gedragscode maakt deel uit van het algemene beleid van steunstichting vrienden van tante Joy en van de professionele houding van haar medewerkers.

Status en reikwijdte van de gedragscode

 • De gedragscode is een nadere invulling van de wettelijke bepalingen omtrent seksuele intimidatie, agressie en discriminatie
 • De gedragscode geldt voor vrijwilligers, medewerkers, bestuursleden, stagiaires, cliënten en kinderen
 • De werkgever draagt zorg voor de bekendmaking van de gedragscode. Alle medewerkers en vrijwilligers ondertekenen een exemplaar.
 • De gedragscode wordt tijdens de intake aan de ouders overhandigd. Derden kunnen er ten allen tijde naar vragen bij het bestuur van steunstichting vrienden van tante Joy.
 • Van kinderen, ouders, bezoekers en derden wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met de in deze gedragscode opgenomen bepalingen. In voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van de gedragscode gewezen worden.e vrijwilliger accepteert geen discriminerend gedrag van kinderen en ouders en werkt niet mee aan en of neemt zelf geen initiatief tot discriminerend gedrag.Werking naar ouders, kinderen, bezoekers en derden

Toezicht gedragscode

 • Het bestuur van steunstichting vrienden van tante Joy ziet erop toe dat de vrijwilligers handelen en zich gedragen conform de Gedragscode en neemt adequate maatregelen als zij dit niet doen.

Deze maatregelen kunnen inhouden:

 • betrokkene dient afstand te nemen van gedane actie of uitlating
 • betrokkene dient gedupeerde excuses aan te bieden
 • bij een ernstige overtreding in strafrechtelijke zin zal aangifte gedaan worden bij de politie
 • bij herhaling kunnen maatregelen getroffen worden met als uiterste consequentie het aanvragen van ontslag.
 • Er is een vertrouwenspersoon benoemd die gedegen kennis heeft op een of meerdere terreinen waarop de gedragscode van toepassing is.

Klachten

Met het inwerking treden van deze gedragscode wordt tevens een klachtencommissie ingesteld. De commissie is samengesteld uit het bestuur van steunstichting vrienden van tante Joy. De klachtencommissie stelt een klachtenprocedure (werkwijze etc.) op en maakt deze zo spoedig mogelijk bekend. De klachtenprocedure voldoet in ieder geval aan de beginselen van behoorlijk klachtrecht.
De klachtencommissie draagt zorg voor een behoorlijke klachtregistratie.

Evaluatie

Zo vaak als nodig maar in ieder geval een keer per jaar, tijdens het bestuursoverleg, wordt op basis van rapportage door de leden van het bestuur van steunstichting vrienden van tante Joy, deze gedragscode geëvalueerd. De rapportage aan de hand van deze evaluatie wordt opgenomen in het jaarverslag.

Deze gedragscode is opgesteld in oktober 2015 door het bestuur van stichting tante Joy gecontroleerd door VNOG.