Vrijwilligers

Gedragsregels Vrijwilligers Stichting Tante Joy

Stichting Tante Joy werkt met een vaste groep vrijwilligers voor de logeer weekenden. Aanspreek titel voor de kinderen is Tante. Zij zijn in bezit van een VOG, werken volgens een gedragscode en zijn verzekerd. 

Momenteel zijn wij niet opzoek naar vrijwilligers die bij Stichting Tante Joy meewerken in de logeer weekenden. Echter heb je een sponsoractie idee neem dan gerust contact met ons op. 

Gedragsregels

Deze bestaat uit regels die bijdragen aan een open, veilige en transparante omgeving voor kinderen en vrijwilligers. Er staat ook in wat wij verstaan onder seksueel grensoverschrijdend gedrag en welk sanctiebeleid onze organisatie hierop voert. Ouders die hun kinderen bij ons laten logeren, worden tijdens het kennismakingsgesprek op de gedragscode geattendeerd.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Omdat we met een kwetsbare doelgroep werken, namelijk kinderen, willen we geen enkel risico nemen. We vinden hun veiligheid een serieuze zaak. Daarom werken we alleen met vrijwilligers die een VOG kunnen tonen en met een vast team.

Als je meer wilt weten over onze gedragsregels dan kun je hieronder verder lezen.

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan

 • ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal,
 • non-verbaal, of fysiek gedrag waarbij tevens sprake is van een van de volgende punten:
 • onderwerping aan dergelijk gedrag wordt hetzij expliciet hetzij impliciet gehanteerd als voorwaarde voor de tewerkstelling van een persoon
 • onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door een persoon, wordt gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van deze persoon raken
 • dergelijk gedrag heeft het doel de werkprestaties van een persoon aan te tasten en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving te creëren, dan wel heeft tot gevolg dat de werkprestaties van een persoon worden aangetast en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving wordt gecreëerd.

Onder agressie wordt verstaan

 • voorvallen waarbij een medewerker psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de arbeid. Hieronder valt ook pesten.

Onder discriminatie wordt verstaan

 • Elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijke leven, wordt teniet gedaan of aangetast. 

Doel en algemeen uitgangspunt

 • Seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap of anderszins worden door het bestuur van Stichting Tante Joy als vormen van ongewenst gedrag opgevat.
 • Stichting Tante Joy voorkomt en bestrijdt deze vormen van ongewenst gedrag in het dagelijks handelen.
 • De gedragsregels maakt deel uit van het algemene beleid van Stichting Tante Joy en van de professionele houding van alle vrijwilligers.

Status en reikwijdte van de gedragscode

 • De gedragsregels zijn een nadere invulling van de wettelijke bepalingen over seksuele intimidatie, agressie en discriminatie
 • De gedragsregels gelden voor vrijwilligers, bestuursleden, bezoekers. ouders en kinderen. 
 • De Stichting draagt zorg voor de bekendmaking van de gedragscode. Alle vrijwilligers ondertekenen een exemplaar.
 • De gedragsregels wordt tijdens de intake met ouders besproken en zij worden verwezen naar de website waar deze op vermeld staat. 
 • Van kinderen, ouders, bezoekers en derden wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met de in deze gedragsregels opgenomen bepalingen. In voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van de gedragsregels gewezen worden. Een vrijwilliger accepteert geen discriminerend gedrag van kinderen en ouders en werkt niet mee aan en of neemt zelf geen initiatief tot discriminerend gedrag of racistische uitlatingen.

Toezicht gedragsregels

 • Het bestuur van Stichting Tante Joy ziet erop toe dat de vrijwilligers handelen en zich gedragen conform de gedragsregels en neemt adequate maatregelen als zij dit niet doen.

Deze maatregelen kunnen inhouden:

 • betrokkene dient afstand te nemen van gedane actie of uitlating
 • betrokkene dient gedupeerde excuses aan te bieden
 • bij een ernstige overtreding in strafrechtelijke zin zal aangifte gedaan worden bij de politie
 • bij herhaling kunnen maatregelen getroffen worden met als uiterste consequentie het beëindigen van samenwerking
 • Er is een vertrouwenspersoon benoemd die gedegen kennis heeft op een of meerdere terreinen waarop de gedragsregels van toepassing is. 

Evaluatie

Zo vaak als nodig maar in ieder geval een keer per jaar, tijdens het bestuursoverleg, wordt deze gedragsregels geëvalueerd. De rapportage aan de hand van deze evaluatie wordt met de vrijwilligers besproken.

Aanname beleid vrijwilligers 

Er vindt een intake gesprek plaats waarin bovenstaand gedragsregels besproken wordt. Er wordt een VOG aangevraagd voor elke vrijwilliger die betrokken is bij van de doelgroep van Stichting Tante Joy. 

Vertrouwens(contact)persoon 

Anita Kruiper: anitakruiper@upcmail.nl

Deze gedragsregels zijn opgesteld in oktober 2015 door het bestuur van Stichting Tante Joy gecontroleerd door VNOG.